Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Biorationals veilig voor roofmijten

In het Certis Innovation Center is een proef uitgevoerd op de roofmijt Transeius montdorensis. Deze roofmijt wordt de laatste jaren vaker ingezet in diverse teelten. De vraag is of de diverse biorationals veilig toepasbaar zijn in combinatie met deze roofmijt.

Klik om te vergroten

In een chrysantengewas zijn twee keer achtereen roofmijten uitgezet, die werden bijgevoerd met stuifmeel. De diverse middelen zijn vier keer achter elkaar met een week interval gespoten en op een aantal momenten zijn er takspoelingen uitgevoerd om het aantal aanwezige roofmijten vast te stellen. 
De bespuitingen vonden op twee manierenplaats: alleen bovenover gespoten en zowel bovenover als onderdoor gespoten. Voor beide toepassingen is bepaald of de middelen wel of niet veilig zijn voor de roofmijten.

Geheel veilig
BotaniGard WP, BotaniGard vloeibaar en Azatin waren geheel veilig voor T. montdorensis. Ook een combinatie van BotaniGard WP en Azatin was geheel veilig. Deze bespuitingen waren vergelijkbaar met water en onbehandeld. Er was geen verschil te zien tussen de beide spuitmethoden.