Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

"Nieuwe generatie gewasbeschermings-middelen vraagt om meer uitleg over de toepassing"

Passen en meten. Zo zou je de huidige situatie in de glastuinbouw kunnen beschrijven wat betreft gewasbeschermingsmiddelen. Met de gestage afname in toelatingen is het soms best puzzelen voor leveranciers van middelen wat wel en niet kan. Aron Boerefijn, technisch adviseur bij Certis Belchim, weet daar alles van. Hij vertelt hoe het toch lukt om de puzzelstukjes in elkaar te schuiven.

Aron Boerefijn, Technisch Adviseur Glas Bij Certis Belchim

Gewasbescherming wordt complexer
"Door het wegvallen van chemische middelen en doordat de nadruk meer en meer komt te liggen op geïntegreerde gewasbescherming doen we steeds meer onderzoek naar het toepassen van groene gewasbeschermingsmiddelen (biorationals)," vertelt Aron. "Gewasbescherming wordt steeds meer een complexe systeemaanpak, die erop gericht is om de ziekte- en plaagdruk vanaf het begin van de teelt laag te houden, biorationals passen goed in deze systeemaanpak."

Meer kennis nodig 
Het inzetten van biorationals vereist meer kennis van de telers. "In het verleden konden telers er bijvoorbeeld op vertrouwen dat een enkele bespuiting met een breedwerkend chemisch insecticide 95% van de aanwezige insecten opruimde. De middelen hadden een directe werking en daarnaast werden ze opgenomen door het gewas waardoor ze na opname nog een nawerking hadden."

Die vanzelfsprekendheid is er nu niet meer, want dergelijke middelen zijn vrijwel volledig van de markt verdwenen. "Biorationals onderscheiden zich vaak van gangbare middelen door het zeer specifieke werkingsmechanisme. Ze werken vaak door middel van contact en hebben geen of nauwelijks nawerking. Het effectief toepassen ervan vergt daarom vaak meer kennis en ervaring."

Onderzoeken en informeren 
Gewasbescherming wordt dus veel kennisintensiever dan het was. "De hele cyclus van teeltwisseling tot teeltwisseling moet kloppen, plagen moeten tijdig gesignaleerd worden, de spuittechniek moet op orde zijn en de middelen moeten combineerbaar zijn met andere producten of natuurlijke vijanden," somt Aron op. "Dat vraagt om meer kennis. Meer kennis van de plaag, de biorationals, de biologische bestrijders, van schadedrempels en van het complete plaatje dat bij een geïntegreerde aanpak hoort."

"Voor ons is het dus extra belangrijk om de markt, zowel telers als vertegenwoordigers, te voorzien van de juiste informatie," vertelt Boerefijn. "Op onze onderzoekslocatie, het Certis Innovation Center in Naaldwijk, doen we veel onderzoek naar het op de juiste manier toepassen van conventionele middelen en biorationals. Door onder andere te kijken naar werkingsmechanisme, toepassingstijdstip en ziekte- en plaagontwikkeling onderzoeken we hoe de middelen optimaal in een systeem passen en elkaar zelfs versterken." 

Kennisuitwisseling
Momenteel lopen er verschillende onderzoeken met biorationals in het Certis Innovation Center. "Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek waarbij we kijken naar het effect van temperatuur en luchtvochtigheid op de effectiviteit van een aantal (nieuwe) biologische fungiciden. Of het onderzoek waarbij we kijken of toevoeging van een waterconditioner de werking van biologische insecticiden kan verbeteren," gaat Aron enthousiast verder. "En als laatste voorbeeld wil ik het onderzoek noemen waarbij we de neveneffecten van een aantal biorationals op nuttige insecten onderzoeken als deze middelen in een blok van meerdere bespuitingen toegepast worden, zoals men ook vaak in de praktijk doet."

Tijdens Gewasbeschermingsdagen of andere bijeenkomsten toont men de proeven en bespreekt men de resultaten. "Vertegenwoordigers informeren we tijdens de winterlezingen. Maar we horen ook graag waar telers en vertegenwoordigers in de praktijk tegenaan lopen. Kennisuitwisseling is nu belangrijker dan ooit." 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.